ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak provozovatel webu – Ing. Michal Kučera, Dvorská 324/95, 50311 Hradec Králové, IČ: 70181403, DIČ: CZ70181403, používá a chrání veškeré informace, které jsou předávány používáním této webové stránky (michalkucera.cz). Při zpracování informací o zákaznících se řídím platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu (tel.) a údaji o poštovní adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Tím, že mi poskytnete Vaše osobní údaje, mi dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže.

Správcem údajů je Ing. Michal Kučera, Dvorská 324/95, 50311 Hradec Králové, IČ: 70181403, DIČ: CZ70181403.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které mám, nebo pravděpodobně mám.

1. CO SHROMAŽĎUJI
Mohu o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
a) Informace, které mi poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.michalkucera.cz
b) Pokud mě kontaktujete, mohu uchovávat záznam o této komunikaci.
c) Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.
d) Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte mi své osobní údaje prostřednictvím webových stránek.

Informace, o které Vás žádám, mohou zahrnovat:

a) jméno a příjmení
b) adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa (ulice, ČP, město, PSČ)
c) emailová adresa
d) telefonní číslo
e) způsob úhrady, bankovní spojení
f) další informace týkající se Vaší identifikace
g) informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci, komunikaci s kupujícím, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. V případě, že kupující nakupuje zboží na firmu, potřebujeme znát i její IČ, DIČ a adresu sídla firmy.

Veškeré údaje o všech objednávkách, reklamacích, vratkách a další činnosti kupujícího na webových stránkách našeho internetového obchodu jsou rovněž důvěrné a podléhají stejným bezpečnostním opatřením jako při práci s osobními údaji kupujícího.

2. K ČEMU POUŽÍVÁM ZÍSKANÉ INFORMACE
a) Ke zajištění plnění smlouvy (zpracování a expedice objednávky, případné řešení práva z vadného plnění – reklamace, odstoupení od kupní smlouvy) uchovávám tyto osobní údaje: jméno, příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonní kontakt, e-mail a platební údaje.
b) Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládám, že by Vás mohly zajímat.
c) Zasílání podnětů, rad, výhodných nabídek a zajímavých informací týkajících se již dříve nakoupeného zboží nebo zboží podobného charakteru. Od odebírání těchto nabídek se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený na konci těchto e-mailů nebo zasláním této informace na email michal.kucera@edoreality.cz
d) Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu a uživatelské spokojenosti.

3. JAK DLOUHO DATA UCHOVÁVÁM
Vaše osobní údaje ukládám po dobu nutnou k plnění smlouvy (zpracování a odeslání objednávky) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží kupujícím).

Kupující také bere na vědomí, že dle §47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) mám povinnost uchovávat faktury po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost související s fakturou. 

Dále dle §31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) mám povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 

Rovněž mám povinnost dle §35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

Na daňovém dokladu (faktuře) je uvedeno jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a email.

4. BEZPEČNOST
Zavazuji se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abych zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďuji. Veškeré informace, které mi poskytnete, jsou uloženy na mých zabezpečených serverech s omezeným přístupem.

5. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT
Vaše osobní údaje mohu poskytnout jiným společnostem, které angažuji proto, aby mi pomohly s mými aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovateli hostingu, údržby a správy sítě. Společnostem, které pro mě vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů mám uzavřenu odpovídající smlouvu a dohodu o mlčenlivosti. Veškeré dodavatele těchto služeb pečlivě vybírám a vždy předávám pouze nezbytné minimum osobních údajů, které je nutné k jejich zpracování. Vaše osobní údaje mohu též předat stranám, pro které od Vás dostanu souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Mohu také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže mám povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Používáním mého internetového obchodu a předáním osobních informací prostřednictvím formulářů na webových stránkách michalkucera.cz, telefonicky nebo e-mailem souhlasíte s jejich zpracováním v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Níže Vás informuji o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

a) právu přístupu ke svým osobním údajům
b) právu na opravu osobních údajů
c) právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
d) právu na omezení zpracování svých osobních údajů
e) právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
f) právu na přenositelnost údajů
g) právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
h) právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že já nebo mnou pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po mě požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na michal.kucera@edoreality.cz nebo písemně na adrese Ing. Michal Kučera, Dvorská 324/95, 50311 Hradec Králové. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.