Pozemky jsou jedním z nejcennějších a nejdůležitějších zdrojů, které máme. Jsou základem pro stavbu domů, pěstování plodin a ochranu přírody. V tomto článku se podíváme na různé druhy pozemků, které existují. Zejména nás zajímá jaký je jejich význam a využití.

Druhy pozemků
Podle katastru nemovitostí se pozemky dělí na různé druhy podle způsobu jejich využití. Tento způsob členění umožňuje efektivní správu a evidenci nemovitostí. V online katastru můžeme vidět jednotlivé rozkouskované plochy pozemku a rychle tak zjistíme, zdali je to např. orná půda nebo parcela určená k zastavění.

Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha zahrnuje plochy, na kterých stojí budovy a stavby. Nádvoří je pak prostor přiléhající k budovám, často využívaný jako dvorek nebo vnitřní dvůr. Tyto pozemky jsou typicky využívány pro obytné, komerční nebo průmyslové účely.

Orná půda
Orná půda je pozemek určený pro pěstování zemědělských plodin. Tato půda je klíčová pro produkci potravin a hospodářských plodin. Její kvalita a úrodnost jsou zásadní pro udržení potravinové bezpečnosti. Pokud máte ve svém vlastnictví ornou půdu a chcete ji změnit na stavební pozemek, na konci tohoto článku se dozvíte, jak je to možné.

Zahrada
Zahrady jsou malé pozemky, které lidé často využívají pro pěstování ovoce, zeleniny, květin nebo bylin. Mohou sloužit jak k osobnímu užitku, tak i k rekreačním účelům. Zahradu můžete stejně jako u orné půdy přeměnit na pozemek k zastavění.

Trvalý travní porost
Trvalý travní porost zahrnuje louky a pastviny, které jsou určeny k pěstování trávy pro pastvu hospodářských zvířat nebo pro sklizeň sena. Tyto pozemky jsou často neobdělávané a poskytují přirozené prostředí pro biodiverzitu.

Ovocný sad
Ovocný sad je pozemek osázený ovocnými stromy nebo keři, které jsou pěstovány pro produkci ovoce. Sady mohou být intenzivně obdělávané a vyžadují specifickou péči.

Chmelnice & vinice
Chmelnice jsou specializované zemědělské pozemky určené pro pěstování chmele, který se používá především v pivovarnictví. Tyto pozemky mají specifické požadavky na půdu a klimatické podmínky. Vinice jsou pozemky, na kterých se pěstuje vinná réva pro výrobu vína.

Lesní pozemek
Lesní pozemek je pokrytý stromy (většinou se jedná o rozsáhlé lesy) a využívá se pro produkci dřeva, ochranu přírody a rekreaci. Lesy jsou klíčové pro ekologickou stabilitu a biodiverzitu.

Vodní plocha
Vodní plocha zahrnuje rybníky, jezera, řeky a další vodní útvary. Tyto pozemky jsou důležité pro vodní ekosystémy, rybolov a rekreační aktivity.

Ostatní plocha
Ostatní plocha zahrnuje pozemky, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií. Zkrátka a jednoduše nezapadají do běžných kategorií. Patří sem např. neplodné půdy, komunikace, hřiště, parky a rekreační plochy apod.

Stavební pozemek
Pokud chcete stavět např. rodinný dům a vlastníte ornou půdu, zahradu nebo trvalý travní porost, musíte tento druh pozemku změnit na “stavební parcelu”, tak prvním krokem by mělo být kontaktování příslušného stavebního úřadu, abyste zjistili, zda je vůbec možné tuto plochu přeměnit na zastavitelný pozemek. Dále pak podat žádost na obec na změnu územního plánu. Celý proces může trvat od 1-5 let. V horších případech i 10 let. A nebo se také nikdy váš pozemek nezmění na zastavitelnou plochu. Důležitou roli hraje v povolení i vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Tento proces je zpoplatněný a poplatek je důležitou roli hraje druh orné půdy. Proto před každou koupí pozemku nejdříve obvolejte příslušné úřady a zjistěte, jak s daným pozemkem můžete nakládat.